Педагогічний колектив ліцею у 2022 -2023 н.р. продовжує роботу над новою науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності».

Теоретичне обґрунтування

Структуру творчих здібностей ми розглядаємо як взаємопов'язану сукупність мотиваційних, інтелектуальних (інтелектуально-логічних та інтелектуально-евристичних), комунікативних і моральних якостей та властивостей особистості, які реалізуються у творчій навчальній діяльності, є її основою та результатом. Ми усвідомлюємо, що саме творча навчальна діяльність є важливим фактором формування в учнів життєво важливих компетенцій, тому сприятиме реалізації моделі випускника школи як компетентнісної особистості.
Зважаючи на положення психолого-педагогічної науки про творчу навчальну діяльність учнів, визначаємо її як вид продуктивної навчально-пізнавальної діяльності школярів на основі розвитку творчих здібностей, що забезпечує розвиток учнів. Таке навчання передбачає творче здобуття знань, набуття вмінь і навичок та їх застосування, а саме:
• самостійне використання школярами набутих якостей у нових ситуаціях - комбінування, перетворення відомих раніше способів діяльності, визначення нової проблеми, структури або функцій об'єкта чи розв'язання поставленої проблеми;
• генерування нових ідей, висунення гіпотез;
• критичне оцінювання навчального матеріалу або роботи у власних судженнях на основі аналізу, систематизації й узагальнення;
• обґрунтування думок, доведення їх правильності; створення оригінального нового продукту за допомогою уявлень.
Перехід до роботи над новою науково-методичною проблемою розпочався з аналізу проблем.
Відповідно до проведеного аналізу визначено мету роботи над науково-методичною проблемою та розроблена відповідна програма діяльності педагогічного колективу на найближчих кілька років.
Мета: створення оптимальних умов для формування життєвих компетентностей особистості учня шляхом розвитку його творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності та в атмосфері співробітництва і конструктивної взаємодії вчителя та учня.

Завдання:

1. Вивчити й узагальнити питання формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей у філософії, психології, педагогіці та методиці викладання.
2. Визначити вихідні науково-методичні умови на початку роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою.
3. Визначити психолого-педагогічні умови оптимального творчого розвитку школярів у формуванні в них життєвих компетентностей на уроках та в позаурочній діяльності.
4. Розробити та впровадити методичну систему розвитку творчої діяльності учнів, в основі якої - сучасні методи і прийоми навчання, що спонукають їх до активної, ініціативної та самостійної пізнавальної діяльності.
5. Забезпечити умови для розвитку творчої особистості дитини.
6. Сприяти виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти.
7. Сприяти позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності як основи формування життєвих компетентностей.
8. Забезпечити досягнення певного стандарту освіти.
9. Забезпечити реалізацію особистісно орієнтованої моделі навчання, компетентісного та інноваційного підходів.
10. Забезпечити реалізацію моделі школи і моделі випускника.
11. Забезпечити психологічну підтримку управлінського та навчально -виховного процесів у школі.
12. Розробити і впровадити нові форми і методи взаємодії у системі батьки - школа, школа - громадськість для збільшення ефективності загальнопедагогічного впливу.
13. Створити модель інформаційного і програмно-методичного забезпечення процесу вдосконалення професійного потенціалу вчителя з погляду формування життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності.
14. Розробити критерії оцінювання ефективності роботи над науково-методичною проблемою.
15. Проаналізувати ефективність проведеної роботи з погляду реалізації отриманих знань у практику діяльності вчителів школи і педагогічного колективу в цілому.
Очікуваний результат:
• підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;
• підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;
• підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;
• вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;
• розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;
• обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;
• використання набутого досвіду на практиці;
• поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.

Етапи реалізації програми:

I етап. 2014-2015 н.р. Теоретичний: планування, дослідження теоретичного матеріалу, літератури з теми, навчально-методичні семінари.
II етап. 2015-2017 н.р. Аналітичний: поповнення банку інформації щодо впровадження у навчально-виховний процес; самоосвітня робота педагогів; самоосвітня робота педагогів; розробка алгоритмів, пам’яток, порад для формування життєвих компетентностей учнів.
III етап. 2017-2021 н.р. Практичний: активізація діяльності шкільних м/о у контексті роботи над проблемою; трансформування інноваційних технологій, ППД у практичну діяльність; випуск методичної літератури з досвіду роботи над проблемою.
IV етап. 2021-2022 н.р. Систематизаційний: проведення моніторингу навчальних досягнень учнів; аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів, фестиваль педагогічних ідей і знахідок вчителів.
V етап. 2022-2023 н.р. Підсумковий: узагальнення та аналіз роботи над проблемою; вироблення практичних рекомендацій; створення банку перспективного педагогічного досвіду; підсумкова перада-панорама методичних знахідок.
Кiлькiсть переглядiв: 2116