/Files/images/ар.jpg

Лапець Валентина Аркадіївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Посада: директор школи
Фах: вчитель біології
Методична проблема: «Використання технології проблемного навчання на уроках біології»

Короткий зміст досвіду:

Сучасні стратегії реформування освіти України зумовлюють актуальність питань, пов’язаних із переосмисленням моделей, технологій навчання. Це спонукає до переходу від традиційних моделей навчання, спрямованих на репродуктивне відтворення знань, до інноваційних технологій, які сприяють зростанню творчої активності, самостійності, розкривають перспективи професійного самовизначення учнів.

Саме до таких технологій належить проблемне навчання. Проблемне навчання – це різновид розвивального навчання. Проблемне навчання дає можливість мені реалізувати такі дидактичні можливості: підвищення якості знань, умінь і навичок; якісне опрацювання та засвоєння навчального матеріалу учнями на уроці; формування системи знань, умінь, засобів дій; уміння орієнтуватися у нових умовах; розвиток критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів; розвиток розумових сил, пізнавальної акивності, самостійного й творчого мислення; уміння висувати гіпотези, їх обгрунтовувати, здійснювати пошук шляхів більш надійного і творчого вирішення; формування готовності до пошуку в учнів, розв’язання проблем, якихсповнене життя, та посилення ролі самого суб’єкта навчання в освітньому процесі; розвиток інтуіції, діалогічності, уміння аргументації; всебічний розгляд різноманітних наукових і практичних проблем; формування досвіду творчого спілкування; забезпечення самоактуалізації та самореалізації особистості; формування власного пізнавального стилю.

Проблемну організацію навчального процесу на уроках біології я здійснюю у таких формах: проблемне питання; проблемна задача; проблемне завдання; проблемна ситуація; проблемний иклад матеріалу.

Чотири рівня проблемності, виділених в роботах Лернера, дозволяють побудувати на їх основі процес навчання від простого до складного, від постановки проблеми вчителем до самостійної постановки проблеми.

  • Вчитель сам ставить проблему і сам вирішує її під час активного слухання і обговорення учнів.
  • Вчитель ставить проблему, учні самостійно або під його керівництвом находять рішення. Вчитель направляє учнів на самостійні пошуки її вирішення.
  • Учень ставить проблему, вчитель допомагає її вирішити. В учня виховується здатність самому формулювати проблему.
  • Учень сам ставить проблему і сам її вирішує. Вчитель навіть не вказує на проблему: учень повинен побачити її самостійно, а, побачивши, сформулювати і дослідити можливасті і способи її рішення.

Заходи щодо впровадження досвіду

1. Організація взаємовідвідування уроків молодими спеціалістами школи.
2. Участь у шкільних та районних виставках педагогічної літератури.
3. Поширення досвіду через творчі звіти, роботу школи молодого вчителя.

/Files/images/гл.jpg

Мельник Галина Леонідівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель української мови та літератури
Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи
Методична проблема: «Виховання національно свідомої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості»

Короткий зміст досвіду:

- стиль спілкування між учителем та учнями на уроці ґрунтується на педагогіці співробітництва;

- опора вчителя на психофізичні особливості школяра, його ціннісні орієнтації;

- урок будується на діяльнісній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку, навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

- учень постійно перебуває в ситуації вибору;

- створення атмосфери успіху;

- використання активних та інтерактивних технологій навчання і виховання;

- зберігаються всі традиційні вимоги до організації навчальної діяльності школярів.

/Files/images/888888.jpg

Веселова Наталя Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Освіта: вища
Фах: вчитель біології
Посада: вчитель біології
Методична проблема : Використання технології «створення ситуації успіху» на уроках біології

Короткий зміст досвіду:

Одним із основних завдань сучасної школи є підготовка учнів до життя в сучасному техногенному суспільстві. В період формування особистості школярів,оберігаючи їхню природню індивідуальність,необхідно зосереджувати зусилля на виховання в учнів впевненості ,віри у свої можливості, в позитивні перспективи майбутнього. Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи. Ситуація успіху досягається тоді,коли сама дитина визнає цей результат як успіх.

/Files/images/л.jpg

Будник Олена Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Посада: заступник директора з виховної роботи
Методична проблема: «Розвиток креативних здібностей у процесі вивчення світової літератури»

Короткий зміст досвіду:

Одним з найважливіших своїх завдань вважаю виховати особистість, яка здатна творчо мислити, самостійно орієнтуватися в сучасному світі. Намагаюся процес навчання організовувати так, щоб у ньому були елементи творчості, підбираю завдання, що потребують творчої обробки,часто використовую інтерактивні технології. Урок літератури надзвичайно багатогранний, тому структую його за алгоритмом:зацікавлення-здивування-захоплення-творчість.

/Files/images/щ.jpg

Глущак Ольга Василівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Посада: вчитель географії
Фах: вчитель географії та біології
Методична проблема: «Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами географічного краєзнавства»

Короткий зміст досвіду:

• роботу вчителя спрямовано на розвиток пізнавальних інтересів учнів до шкільного курсу географії, проблемно-пошуковий принцип навчання.

• в основи досвіду покладено використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії та економіки.

• в основу покладено принцип дитиноцентризму, який полягає у гуманному, демократичному ставленні до учня, який має бути помічником учителя, рівноправним партнером на уроці;

• опора вчителя на психофізіологічні особливості школяра, його ціннісні орієнтації;

• урок будується на діяльнісній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку,навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

• реалізація наступних принципів у розвитку творчого мислення учнів: диференційований підхід, взаємна довіра між вчителем і учнем,індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

• урок будується па постійній активізації класу, тому учні активно працюють на всіх етапах уроку, вчаться самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

• створення ситуації успіху;

• використання активних та інтерактивних технологій навчання і виховання;

• збереження всіх традиційних вимог до організації навчальної діяльності школярів.

/Files/images/не.jpg

Ткаченко Людмила Вікторівна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель математики та фізики
Посада: педагог- організатор
Методична проблема: « Правова культура учнів як складова частина формотворчого чинника суспільної свідомості»

Короткий зміст досвіду:

- формування у дітей і підлітків правової культурит активної життєвої позиції щодо реалізації прав і свобод людини; формування моральної позиції вихованців;

- засвоєння учнями основних правових знань, норм і правил співжиття у суспільстві;

- зосередження уваги на дитині як на особистості, надання можливості бути активним учасником конкурсів, виставок, шоу; запровадження нових форм масових заходів;

- залучення організацій, установ, громадськості до проведення масової роботи з дітьми;

- проведення масових заходів державною мовою.

- учень постійно перебуває в ситуації вибору.

/Files/images/соболь.jpg

Соболь Оксана Юріївна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів
Методична проблема: «Використання інтеракцій на уроках в початкових класах»

Короткий зміст досвіду:

Використання інтерактивних технологій підвищує ефективність навчання, сприяє розвитку творчих здібностей школярів. При цьому організовується навчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах, підкріплена високою зацікавленістю учнів до даного процесу. Інтерактивний (в перекладі з англ.мови) означає «здатний до взаємодії, діалогу». Таким чином, інтерактивне навчання забезпечує комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність: відбувається постійна взаємодія всіх учнів, тобто взаємонавчання (колективне, групове), де і учень, і вчитель є рівноправними суб’єктами навчання. Деякі форми роботи передбачають моделювання ігрових ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Вони ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дають змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

/Files/images/11.jpg

Кірєєва Ірина Іванівна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: спеціаліст-філолог
Посада: вчитель української мови та літератури
Методична проблема «Формування творчої активності шляхом зближення реальної і навчальної мовленнєвої діяльності»

Короткий зміст досвіду:

- створення умов для розвитку творчої індивідуальності кожного учня;

- розвиток і реалізація творчих задатків дитини, закладених від природи;

- розвивати пам'ять, увагу, творче мислення учнів;

- формування основ культури спілкування;

-формування моральної позиції вихованців;

-опора вчителя на психофізіологічні особливосі школяра;

-стимулювання учнів до висловлювання своїх думок без остраху помилитися.

/Files/images/Приймак Тетяна.jpg

Приймак Тетяна Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Фах: вчитель музичного мистецтва
Посада: вчитель музичного мистецтва
Методична проблема "Використання інформаційно-комунікативних технологій для створення сучасного уроку музичного мистецтва"

Короткий зміст досвіду:

Запровадження інформаційних технологій на уроках музики забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих, здібностей учнів, а саме:
фантазії і художньої уяви;
асоціативного сприйняття і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму в природі і в мистецтві;
відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.

В умовах інтегрованого навчання ефективніше відбувається взаємопроникнення й систематизація знань учнів, розвиток їх творчих здібностей і гнучкого мислення. Таким чином, формується особистість з новими властивостями. У розв’язані задач творчого розвитку учнів велику користь приносять сучасні технічні засоби і новітні технології, такі, наприклад, як комп’ютер і засоби мультимедіа. Впровадження технічних засобів в освітню сферу стало особливо актуальною у наші дні.

Застосування ІКТ на уроках музики дозволяє:

- підвищувати продуктивність уроку;

- підвищувати якість рівня використання наочності на уроці;

- об’єктивно та своєчасно проводити контроль та підведення підсумків ;

- дозволяє залучити учнів до створення творчих робіт ;

- підвищувати пошук інформації з найрізноманітніших джерел;

- розвивати самостійне мислення.

/Files/images/бобрик.jpg

Боброва Надія Зіновіївна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель історії
Посада: вчитель історії
Методична проблема "Формування критичного мислення в ході суспільних дисциплін"

Короткий зміст досвіду:

Впровадження прийомів і методів, які би поєднували репродуктивну, пошукову і аналітичну діяльність:

- формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми;

- розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання;

- підтримка пізнавальної діяльності;

- спонукання учнів до порівняння отриманої інформації на основі аналітичного судження;

- розвиток критичного мислення.

/Files/images/огойко.jpg

Огойко Тетяна Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Фах: вчитель російської мови та літератури
Посада: вчитель російської мови та світової літератури
Методична проблема «Розвиток творчого мислення учнів на уроках світової літератури засобами інноваційних технологій»

Короткий зміст досвіду:

Діяльність вчителя спрямована на всебічний розвиток особистості учня. Для досягнення цієї мети вчителька впроваджує різні інноваційні технології, найбільш ефективні ме­тоди та прийоми роботи на уроці, такі, щоб мож­на було зацікавити учнів, забезпечити атмосферу співпраці, викликати бажання більше знати, здобувати знання самостійно. Головне завдання, яке ставить учитель на кож­ному уроці при виборі форм і методів роботи, — це навчити дитину мислити, уміти виділити головну думку, розвивати спостережливість та увагу. Поряд з навчальними завданнями вчителем успішно вирішуються питання виховного характеру. Тому учні, яких навчає Огойко Т.М, мають міц­ні знання, є постійними учасниками та переможцями олімпіад з предмету, членами МАН.

/Files/images/орпа.JPG

Помазанський Василь Олексійович,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Фах: вчитель НВП, фізичного виховання
Посада: вчитель фізичного виховання, "Захисту Вітчизни"
Методична проблема «Формування позитивної мотивації до фізичної культури та орієнтації на самостійні заняття фізичними вправами»

Короткий зміст досвіду:

Формування в учнів позитивної мотивації до занять фізичною культурою і їх орієнтація на самостійні заняття фізичними вправами через розвиток інтересу, надання учням можливості показати свої здібності. Створення умов для зміцнення здоров’я учнів, забезпечення індивідуального підходу до учнів з врахуванням стану здоров’я та фізичного розвитку.

Створено систему фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів які є пріорітетною формою роботи по формуванню позитивної мотивації до занять фізичними вправами.

Використання на уроках та в позакласній спортивній роботі методів та прийомів, що підвищують рухову активність учнів, доведення корисності занять фізичними вправами в режимі дня, формування в школярів системи знань про вплив фізичних вправ на розвиток організму на основі міжпредметних зв’язків.

/Files/images/997.JPG

Качуровська Оксана Сергіївна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Кредо: Мистецтво - це не те, що ти бачиш, а те, що ти допомагаєш побачити іншим.
Едгар Дега

Фах: вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва
Посада: вчитель образотворчого мистецтва
Методична проблема «Розвиток інтересу до образотворчого мистецтва через використання різноманітних засобів навчання»

Короткий зміст досвіду:

- використання на уроках кросвордів, казок, ігор, чайнвордів, що підвищують інтерес до образотворчого мистецтва;

- стиль спілкування між учителем та учнями на уроці ґрунтується на педагогіці співробітництва;

- урок будується на діяльнісній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку, навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

- створення атмосфери успіху;

- використання активних та інтерактивних технологій навчання та виховання;

- учень постійно перебуває в ситуації вибору.

/Files/images/загумна.jpg

Загумна Таїса Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Фах: вчитель математики та фізики
Посада: вчитель математики
Методична проблема «Компетентісний підхід до навчання на уроках математики»

Короткий зміст досвіду:

- при компетентнісному підході до навчання учень стає суб’єктом навчання і процес навчання для нього набуває особистої значущості, залучаються його особисті знання і досвід, а вміння та навички перетворюються на компетенції;

- на підготовчому етапі встановлюється рівень готовності учня до нової компетенції; здійснюється корекція компетенції і в деякій мірі формується компетенція;

- на етапі засвоєння нових знань формуються нові компетенції в учнів (при цьому використовуються новітні технології та інноваційні методи) ;

- на етапі закріплення нових знань та способів дій учні працюють під контролем вчителя, вирішують конкретні навчальні завдання з поступовим збільшенням їхньої самостійності, відбувається безпосереднє застосування набутих компетенцій через висловлювання власних думок та сприйняття і розуміння думок інших, вчаться слухати інших, розмовляти стисло, обмінюватися знаннями ;

- на етапі застосування знань учні самостійно вчаться застосовувати набуті знання у звичних для них ситуаціях та під час розв’язування нестандартних завдань ;

- в результаті компетентнісного підходу до навчання учні

o навчаються вчитися;

o навчаються пояснювати явища дійсності, їх суттєвість, причини, взаємозв’язки;

o навчаються орієнтуватися у світі духовних цінностей;

o навчаються розв’язувати проблеми, що зв’язані з реалізацією соціальних ролей:громадянина;

o навчаються розв’язувати проблеми для різних видів професійної діяльності; комунікативні проблеми;

o навчаються розв’язувати проблеми професійного вибору.

/Files/images/лавренюк.png

Лавренюк Наталія Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів
Методична проблема: «Використання здоров’язберігаючих технологій на уроках в початкових класах з дітьми з особливими потребами »

Короткий зміст досвіду:

- робота вчителя спрямована на збереження здоров’я учнів з особливими потребами на уроках в початкових класах, на використання здоров’язберігаючих технологій із застосуванням сучасних інтерактивних технологій навчання;

- збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учнів – головне завдання вчителя початкових класів;

- мета сучасної школи - підготовка дітей до життя, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами. Кожен учень має отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки;

- здоров’язберігаюча педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком своїх комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, до самого себе;

- головна мета здоров 'язберігаючих технологій - формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу життя, виховання здорової людини; формування в учнів необхідних знань, вмінь та навичок здорового способу життя, використання ними отриманих знань в повсякденному житті;

- діти з особливими освітніми потребами особливо потребують впровадження здоров’язберігаючих технологій при проведенні уроків з ними;

- сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’я-формуючим, здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, вчити культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок;

- потрібно навчити дітей відповідальному і дбайливому ставленню до власного здоров'я завдяки змісту освіти і системі виховання. На уроках з дітьми з особливими потребами саме від учителів індивідуального навчання значною мірою залежить, яким буде здоров'я дитини у подальшому житті. Отож, наш обов'язок – формувати у дітей:

· світогляд, спрямований на збереження власно­го здоров'я, активну мотивацію щодо зміцнення здоров'я;

· знання, вміння і навички безпечної поведінки ;

· здатність передбачати наслідки своїх вчинків,розвивати вміння прогнозувати можливість виникнен­ня небезпеки, вчити самостійно приймати рішення;

· вчити жити учнів у гармонії з природою, дбай­ливо ставитися до довкілля;

· створювати спеціальні педагогічні умови для збереження здоров’я та виховання гуманного, з активною життєвою позицією майбутнього громадянина України; для формування творчої, ду­ховно і фізично здорової особистості.

Прогнозовані результати запровадження здоров’язберігаючих технологій:

1. Підвищення функціональних можливостей організму учнів.

2. Ріст рівня фізичного розвитку і фізичної підготовки учнів.

3. Підвищення пріоритету здорового способу життя.

4. Підвищення мотивації до рухової діяльності, здорового способу життя.

5. Підвищення рівня самостійності і активності учнів у руховій діяльності.

Дрегало Наталія Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель інформатики
Посада: вчитель інформатики
Методична проблема "Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики"
Короткий зміст досвіду:

В умовах сучасної школи, коли центром освітньої діяльності є дитина, а головним завданням кожного вчителя – формування всебічно розвинутої гармонічної особистості, все більш актуальним стає застосування сучасних технологій навчання, що враховують індивідуальність кожного учня.

Однією із таких форм є інтерактивні технології, що сприяють збагаченню і розвитку творчого потенціалу як вчителя так і учня, розкриттю здібностей дитини, бажання і уміння вчитися, творити, відчувати радість пізнання.

Інтерактивні технології навчання – це така організація процесу навчання, у якому учню неможливо не приймати участь – в колективному, взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесу навчального пізнання.

При колективному способі навчання досягається спільна діяльність заради досягнення загальних цілей. У дітей з'являється впевненість у собі, вони пишаються навчальними успіхами один одного.

/Files/images/левчук.png

Левчук Марія Вікторівна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Посада: вчитель математики
Фах: вчитель математики і фізики
Методична проблема : Розвиток інтелектуального творчого потенціалу учнів – основа успішної самореалізації в сучасному високотехнічному суспільстві”

Короткий зміст досвіду:

-стиль спілкування між учителем та учнями на уроці грунтується на педагогіці співробітництва;

-урок будується на діяльносній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку, навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

-створення атмосфери успіху;

-використання активних та інтерактивних технологій навчання і виховання;

-учень постійно перебуває в ситуації вибору

/Files/images/загоруйко.png

Загоруйко Олена Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Категорія: вища, «вчитель методист»
Посада: вчитель початкових класів
Проблема: “Система завдань з логічним навантаженням як засіб формування життєвих компетентностей молодших школярів”

Короткий зміст досвіду:

- роботу вчителя спрямовано на інтелектуальний розвиток учнів;

- логічне мислення - основа розвитку пізнавальних інтересів школярів:

- процес навчання переведено на інноваційну основу шляхом перебудови педагогічної технології вчителя-початківця, змінивши підхід, до здобуття знань у технологію співробітництва. Це дасть позитивну мотивацію у навчанні, формуватиме стійкий інтерес до навчальних предметів, сприятиме розвитку творчої особистості школяра;

- створення атмосфери успіху;

- учні постійно перебувають у ситуації вибору. Це заохочує їх до пошуку власного способу роботи, до вибору раціонального;

- створення ситуацій спілкування на уроці, що дає змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, творчість;

- урок будується па постійній активізації класу, тому учні активно працюють на всіх етапах уроку, вчаться самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

- впроваджується розвивальне навчання засобами інтерактивних методів роботи на уроці;

- якісне засвоєння навчального матеріалу йде шляхом використання інноваційних технологій навчання;

- реалізація наступних принципів у розвитку творчого мислення учнів: диференційований підхід, взаємна довіра між вчителем і учнем,індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

- учні навчаються оволодівати новими знаннями відповідно до власних навчальних можливостей на різних рівнях складності;

- створення спеціально - педагогічних умов для виховання гуманного, з активною життєвою позицією, майбутнього громадянина України.

/Files/images/скутська.JPG

Скутська Світлана Зіновіївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів
Проблема: «Театральна педагогіка у початковій школі»

В основу своєї роботи я взяла такі ідеї:

навчання повинно проходити на високому ріні - труднощів(Занков), створювати проблемні ситуації, вчити дітей так, щоб вони вже на уроці почували себе першовідкривачами;

не давати готових знань, нехай дитина відчуває себе дослідником; творчо використовувати надбання класиків.

Навчання повинно бути цікавим, яскравим,емоційно-образним.Урок-це веселка, що підтримує пізнавальний вогник інтересу.

Наші родзинки:

- інсценізація, як ефективний прийом навчання;

- складання лінгвістичних,математичних казок на основі народознавства;

- джерело нашої думки-природа;

- складання казок про оточуючий світ.

/Files/images/рудюк.jpg

Рудюк Ольга Дмитрівна,
спеціаліст вищої категорії

Фах:Вчитель початкових класів
Методична проблема: «Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів»

Суть досвіду:

Основна ідея досвіду – залучення дітей до системної навчально – пошукової самоосвітньої діяльності.

Одним із провідних завдань досвіду є практико – діяльнісний підхід у навчанні, тобто навчання дітей вчитися через ключові компетентності (знання, уміння, навички), які пов’язані з особистим досвідом дитини та ставлення її до процесу.

Головна мета – виховати особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє творчо застосовувати набуті знання, здатна самостійно мислити та приймати сміливі нестандартні рішення, генерувати оригінальні ідеї, вміє здобувати інформацію з різних джерел, поповнювати й оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності.

/Files/images/мизерна.jpg

Мізерна Ірина Анатоліївна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Освіта: вища
Фах: вчитель іноземної мови
Категорія: вища, старший вчитель
Посада: вчитель іноземної мови
Проблема: “Комунікативний метод як метод активізації творчих можливостей особистості”

Короткий зміст досвіду:

Проблема комунікативності є дуже актуальною для процесу навчання іноземних мов, тому що має на меті не лише навчити вільного іншомовного спілкування, але й продемонструвати свою унікальність як творця - і учня, і вчителя. Практичне застосування комунікативного методу надає можливості учителю за допомогою низки спеціально дібраних вправ перебодувати мотиваційну середу учнів, розвинути здібності дітей та активізувати їх резервні можливості.

/Files/images/оксана.png

Поварчук Оксана Анатоліївна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Категорія: вища
Посада: вчитель початкових класів
Методична проблема: Формування ключових компетентностей в учнів шляхом застосування інтерактивних методів.

Суть досвіду

Основна ідея досвіду – залучення дітей до системної навчально–пошукової самоосвітньої діяльності. Одним із провідних завдань досвідує практико – діяльнісний підхід у навчанні, тобто навчання дітей вчитися через ключові компетентності (знання, уміння, навички), які пов’язані з особистим досвідом дитини та ставлення її до процесу.

Головна мета – виховати особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє творчо застосовувати набуті знання, здатна самостійно мислити та приймати сміливі нестандартні рішення, генерувати оригінальні ідеї, вміє здобувати інформацію з різних джерел, поповнювати й оцінювати її застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 1889