/Files/images/ар.jpg

Лапець Валентина Аркадіївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Посада: директор школи
Фах: вчитель біології
Методична проблема: «Використання технології проблемного навчання на уроках біології»

Короткий зміст досвіду:

Сучасні стратегії реформування освіти України зумовлюють актуальність питань, пов’язаних із переосмисленням моделей, технологій навчання. Це спонукає до переходу від традиційних моделей навчання, спрямованих на репродуктивне відтворення знань, до інноваційних технологій, які сприяють зростанню творчої активності, самостійності, розкривають перспективи професійного самовизначення учнів.

Саме до таких технологій належить проблемне навчання. Проблемне навчання – це різновид розвивального навчання. Проблемне навчання дає можливість мені реалізувати такі дидактичні можливості: підвищення якості знань, умінь і навичок; якісне опрацювання та засвоєння навчального матеріалу учнями на уроці; формування системи знань, умінь, засобів дій; уміння орієнтуватися у нових умовах; розвиток критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів; розвиток розумових сил, пізнавальної акивності, самостійного й творчого мислення; уміння висувати гіпотези, їх обгрунтовувати, здійснювати пошук шляхів більш надійного і творчого вирішення; формування готовності до пошуку в учнів, розв’язання проблем, якихсповнене життя, та посилення ролі самого суб’єкта навчання в освітньому процесі; розвиток інтуіції, діалогічності, уміння аргументації; всебічний розгляд різноманітних наукових і практичних проблем; формування досвіду творчого спілкування; забезпечення самоактуалізації та самореалізації особистості; формування власного пізнавального стилю.

Проблемну організацію навчального процесу на уроках біології я здійснюю у таких формах: проблемне питання; проблемна задача; проблемне завдання; проблемна ситуація; проблемний иклад матеріалу.

Чотири рівня проблемності, виділених в роботах Лернера, дозволяють побудувати на їх основі процес навчання від простого до складного, від постановки проблеми вчителем до самостійної постановки проблеми.

 • Вчитель сам ставить проблему і сам вирішує її під час активного слухання і обговорення учнів.
 • Вчитель ставить проблему, учні самостійно або під його керівництвом находять рішення. Вчитель направляє учнів на самостійні пошуки її вирішення.
 • Учень ставить проблему, вчитель допомагає її вирішити. В учня виховується здатність самому формулювати проблему.
 • Учень сам ставить проблему і сам її вирішує. Вчитель навіть не вказує на проблему: учень повинен побачити її самостійно, а, побачивши, сформулювати і дослідити можливасті і способи її рішення.

Заходи щодо впровадження досвіду

1. Організація взаємовідвідування уроків молодими спеціалістами школи.
2. Участь у шкільних та районних виставках педагогічної літератури.
3. Поширення досвіду через творчі звіти, роботу школи молодого вчителя.

/Files/images/гл.jpg

Мельник Галина Леонідівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель української мови та літератури
Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

Методична проблема: «Формування ключових компетенцій учнів на основі застосування діяльнісних технологій навчання»

Мета досвіду

· забезпечення компетентнісного підходу у викладанні української мови та літератури шляхом застосування сучасних технологій навчання;
· формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях;
· сприяння розвитку пізнавальної діяльності школярів;
· формування й розвиток в учнів ключових і предметних компетентностей.

/Files/images/888888.jpg

Веселова Наталя Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель біології
Посада: вчитель біології
Методична проблема : Використання технології «створення ситуації успіху» на уроках біології

Короткий зміст досвіду:

Одним із основних завдань сучасної школи є підготовка учнів до життя в сучасному техногенному суспільстві. В період формування особистості школярів,оберігаючи їхню природню індивідуальність,необхідно зосереджувати зусилля на виховання в учнів впевненості ,віри у свої можливості, в позитивні перспективи майбутнього. Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи. Ситуація успіху досягається тоді,коли сама дитина визнає цей результат як успіх.

/Files/images/л.jpg

Будник Олена Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Посада: заступник директора з виховної роботи
Методична проблема: «Розвиток креативних здібностей у процесі вивчення світової літератури»

Короткий зміст досвіду:

Одним з найважливіших своїх завдань вважаю виховати особистість, яка здатна творчо мислити, самостійно орієнтуватися в сучасному світі. Намагаюся процес навчання організовувати так, щоб у ньому були елементи творчості, підбираю завдання, що потребують творчої обробки,часто використовую інтерактивні технології. Урок літератури надзвичайно багатогранний, тому структую його за алгоритмом:зацікавлення-здивування-захоплення-творчість.

/Files/images/щ.jpg

Глущак Ольга Василівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Посада: вчитель географії
Фах: вчитель географії та біології
Методична проблема: «Розвиток пізнавальних інтересів учнів засобами географічного краєзнавства»

Короткий зміст досвіду:

• роботу вчителя спрямовано на розвиток пізнавальних інтересів учнів до шкільного курсу географії, проблемно-пошуковий принцип навчання.

• в основи досвіду покладено використання краєзнавчих матеріалів на уроках географії та економіки.

• в основу покладено принцип дитиноцентризму, який полягає у гуманному, демократичному ставленні до учня, який має бути помічником учителя, рівноправним партнером на уроці;

• опора вчителя на психофізіологічні особливості школяра, його ціннісні орієнтації;

• урок будується на діяльнісній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку,навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

• реалізація наступних принципів у розвитку творчого мислення учнів: диференційований підхід, взаємна довіра між вчителем і учнем,індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

• урок будується па постійній активізації класу, тому учні активно працюють на всіх етапах уроку, вчаться самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

• створення ситуації успіху;

• використання активних та інтерактивних технологій навчання і виховання;

• збереження всіх традиційних вимог до організації навчальної діяльності школярів.

/Files/images/не.jpg

Ткаченко Людмила Вікторівна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель математики та фізики
Посада: педагог- організатор
Методична проблема: « Правова культура учнів як складова частина формотворчого чинника суспільної свідомості»

Короткий зміст досвіду:

- формування у дітей і підлітків правової культурит активної життєвої позиції щодо реалізації прав і свобод людини; формування моральної позиції вихованців;

- засвоєння учнями основних правових знань, норм і правил співжиття у суспільстві;

- зосередження уваги на дитині як на особистості, надання можливості бути активним учасником конкурсів, виставок, шоу; запровадження нових форм масових заходів;

- залучення організацій, установ, громадськості до проведення масової роботи з дітьми;

- проведення масових заходів державною мовою.

- учень постійно перебуває в ситуації вибору.

Посада вчитель фізики

Методична проблема "Проблемно -пошукове навчання на уроках фізики, як один із засобів компетентнісного підходу до навчання школярів"

Короткий зміст досвіду

- постановка проблеми, пошук її формулювання з різних точок зору;

- пошук фактів для кращого розуміння проблеми, можливостей її вирішення;

- пошук ідей одночасно з активізацією сфери без свідомого та підсвідомості; оцінка ідей відкладається до тих пір, доки вони не висловлені й не сформульовані учнями;

- пошук рішення, під час якого висловлені ідеї піддаються аналізу, оцінці; для втілення та розробки вибираються кращі з них;

- сприйняття знайденого рішення оточуючими.

/Files/images/соболь.jpg

Соболь Оксана Юріївна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів

Проблема, над якою працюю: «Розвиток пізнавальної активності учнів шляхом використання інтерактивних технологій навчання».

Проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів набуває все більшої активності. Цій проблемі присвячено наукові дослідження в педагогіці і психології. Загальновідомо,що ефективне навчання знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку пізнавальної активності учнів. Однією з основних форм організації занять для розвитку пізнавальної активності є урок.

Сприяють розвитку пізнавальної активності на уроці форми і методи роботи відповідно до вимог НУШ. Це і ранкові зустрічі, і щоденні 5, і щоденні 3, LEGO 6 цеглинок, дослідницька діяльність і звичайно інтерактивні технології. Це і парне навчання, і навчання у грі, фронтальне навчання, дискусії.

Також сприяє розвитку пізнавальної активності учнів використання інтерактивних методів навчання – «Шість капелюхів мислення» британського психолога Едварда де Боно, метод «Прес», «Сенкан», «Кубик Блума».

/Files/images/11.jpg

Кірєєва Ірина Іванівна,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Фах: спеціаліст-філолог
Посада: вчитель української мови та літератури
Методична проблема «Формування творчої активності шляхом зближення реальної і навчальної мовленнєвої діяльності»

Короткий зміст досвіду:

- створення умов для розвитку творчої індивідуальності кожного учня;

- розвиток і реалізація творчих задатків дитини, закладених від природи;

- розвивати пам'ять, увагу, творче мислення учнів;

- формування основ культури спілкування;

-формування моральної позиції вихованців;

-опора вчителя на психофізіологічні особливосі школяра;

-стимулювання учнів до висловлювання своїх думок без остраху помилитися.

/Files/images/Приймак Тетяна.jpg

Приймак Тетяна Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Фах: вчитель музичного мистецтва
Посада: вчитель музичного мистецтва
Методична проблема: «Проєктна діяльність як інструмент розвитку ключових життєвих компетентностей школярів під час викладання мистецьких дисциплін»

Короткий зміст досвіду:

Мистецькі дисципліни необхідно засвоювати не лише на основі освітніх програм, які використовуються під час їхнього викладання, а в комплексі міжпредметних зв’язків і паралелей, які допоможуть якнайкраще розвивати всі ключові життєві компетентності школяра. Проєктна діяльність у освітньому процесі щоразу доводить свою ефективність:

• діти залучені або до індивідуальної роботи і прокладають шлях свого індивідуального зростання, або ж працюють у команді, що уможливлює їхню кращу соціалізацію, комунікацію і часто дозволяє працювати не лише в межах класу і шкільних кабінетів, а й у різних установах (бібліотеках, органах влади, ЗМІ) під час виконання різних завдань;

• у свою чергу це дозволяє розвиватися вчителеві, не лише поглиблюючи власні знання, а й в практичні полі – ліпшому встановленні контактів із дітьми, навчанні та співпраці з ними на умовах педагогіки партнерства, рівності;

• у такому руслі вчитель, відповідно до вимог Нової української школи, відіграє одночасно кілька ролей – тьютора, коуча, фасилітатора, ментора, модератора, агента змін.

У ході реалізації методичної проблеми реалізовуються наступні завдання:

• розвиток критичного мислення здобувачів знань;

• формування естетичного смаку школярів, сприйняття творів мистецтва;

• побудова уроків на діяльнісній основі сприяє створенню ситуації успіху, розв’язанню дітьми

/Files/images/бобрик.jpg

Боброва Надія Зіновіївна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель історії
Посада: вчитель історії
Методична проблема "Формування ключових комптенстотей шляхом впровадження технологій критичного мислення в ході суспільних дисциплін"

Короткий зміст досвіду:

Впровадження прийомів і методів, які би поєднували репродуктивну, пошукову і аналітичну діяльність:

- формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення даної теми;

- розвиток внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання;

- підтримка пізнавальної діяльності;

- спонукання учнів до порівняння отриманої інформації на основі аналітичного судження;

- розвиток критичного мислення.

/Files/images/огойко.jpg

Огойко Тетяна Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Фах: вчитель російської мови та літератури
Посада: вчитель зарубіжної літератури літератури
Методична проблема «Розвиток творчого мислення учнів на уроках світової літератури засобами інноваційних технологій»

Короткий зміст досвіду:

Діяльність вчителя спрямована на всебічний розвиток особистості учня. Для досягнення цієї мети вчителька впроваджує різні інноваційні технології, найбільш ефективні ме­тоди та прийоми роботи на уроці, такі, щоб мож­на було зацікавити учнів, забезпечити атмосферу співпраці, викликати бажання більше знати, здобувати знання самостійно. Головне завдання, яке ставить учитель на кож­ному уроці при виборі форм і методів роботи, — це навчити дитину мислити, уміти виділити головну думку, розвивати спостережливість та увагу. Поряд з навчальними завданнями вчителем успішно вирішуються питання виховного характеру. Тому учні, яких навчає Огойко Т.М, мають міц­ні знання, є постійними учасниками та переможцями олімпіад з предмету, членами МАН.

/Files/images/орпа.JPG

Помазанський Василь Олексійович,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Фах: вчитель НВП, фізичного виховання
Посада: вчитель фізичного виховання, "Захисту Вітчизни"
Методична проблема «Формування позитивної мотивації до фізичної культури та орієнтації на самостійні заняття фізичними вправами»

Короткий зміст досвіду:

Формування в учнів позитивної мотивації до занять фізичною культурою і їх орієнтація на самостійні заняття фізичними вправами через розвиток інтересу, надання учням можливості показати свої здібності. Створення умов для зміцнення здоров’я учнів, забезпечення індивідуального підходу до учнів з врахуванням стану здоров’я та фізичного розвитку.

Створено систему фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів які є пріорітетною формою роботи по формуванню позитивної мотивації до занять фізичними вправами.

Використання на уроках та в позакласній спортивній роботі методів та прийомів, що підвищують рухову активність учнів, доведення корисності занять фізичними вправами в режимі дня, формування в школярів системи знань про вплив фізичних вправ на розвиток організму на основі міжпредметних зв’язків.

/Files/images/997.JPG

Качуровська Оксана Сергіївна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Кредо: Мистецтво - це не те, що ти бачиш, а те, що ти допомагаєш побачити іншим.
Едгар Дега

Фах: вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва
Посада: вчитель образотворчого мистецтва
Методична проблема «Розвиток інтересу до образотворчого мистецтва через використання різноманітних засобів навчання»

Короткий зміст досвіду:

- використання на уроках кросвордів, казок, ігор, чайнвордів, що підвищують інтерес до образотворчого мистецтва;

- стиль спілкування між учителем та учнями на уроці ґрунтується на педагогіці співробітництва;

- урок будується на діяльнісній основі; учень активно працює на всіх етапах уроку, навчається самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

- створення атмосфери успіху;

- використання активних та інтерактивних технологій навчання та виховання;

- учень постійно перебуває в ситуації вибору.

/Files/images/загумна.jpg

Загумна Таїса Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Фах: вчитель математики та фізики
Посада: вчитель математики
Методична проблема «Компетентісний підхід до навчання на уроках математики»

Короткий зміст досвіду:

- при компетентнісному підході до навчання учень стає суб’єктом навчання і процес навчання для нього набуває особистої значущості, залучаються його особисті знання і досвід, а вміння та навички перетворюються на компетенції;

- на підготовчому етапі встановлюється рівень готовності учня до нової компетенції; здійснюється корекція компетенції і в деякій мірі формується компетенція;

- на етапі засвоєння нових знань формуються нові компетенції в учнів (при цьому використовуються новітні технології та інноваційні методи) ;

- на етапі закріплення нових знань та способів дій учні працюють під контролем вчителя, вирішують конкретні навчальні завдання з поступовим збільшенням їхньої самостійності, відбувається безпосереднє застосування набутих компетенцій через висловлювання власних думок та сприйняття і розуміння думок інших, вчаться слухати інших, розмовляти стисло, обмінюватися знаннями ;

- на етапі застосування знань учні самостійно вчаться застосовувати набуті знання у звичних для них ситуаціях та під час розв’язування нестандартних завдань ;

- в результаті компетентнісного підходу до навчання учні

o навчаються вчитися;

o навчаються пояснювати явища дійсності, їх суттєвість, причини, взаємозв’язки;

o навчаються орієнтуватися у світі духовних цінностей;

o навчаються розв’язувати проблеми, що зв’язані з реалізацією соціальних ролей:громадянина;

o навчаються розв’язувати проблеми для різних видів професійної діяльності; комунікативні проблеми;

o навчаються розв’язувати проблеми професійного вибору.

/Files/images/лавренюк.png

Лавренюк Наталія Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів
Методична проблема "Формування комунікативної компетентності у дітей з особливими потребами"

Короткий зміст досвіду:

Більшість дітей з особливими освітніми потребами не мають природної здібності до спілкування. Тому головне завдання обраної мною теми – допомогти дитині оволодіти ефективними комунікативними навичками і навчити терпляче опановувати мистецтво спілкування.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

• формування в учнів мотивації вивчення мови;

• забезпечення гармонійного розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання, говоріння, читання і письма);

• формування комунікативних умінь;

• опанування найважливіших функціональних складових мовної системи з урахуванням особливостей фонетичної і граматичної систем мови навчання;

• соціально-культурний розвиток особистості;

• формування уміння вчитися.

Основне завдання школи полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині усвідомити сенс свого життя.

Формування комунікативної компетентності та комплексної реабілітації в суспільстві дитини із проблемами розвитку передбачає навчитися пізнавати життя; навчитися життєвої і комунікативної компетентності; навчитися жити разом; навчитися мистецтва життя.

У процесі формування комунікативних навичок варто спиратися на ігрову діяльність учня, яка, в поєднанні з навчально-пізнавальною, сприятиме створенню оптимальних умов для становлення, розвитку та реалізації відповідних життєвих навичок. Тому, основне завдання нас, вчителів індивідуального навчання, полягає в тому, щоб забезпечити належне педагогічне керівництво, підібрати оптимальні інноваційні форми і методи роботи, спроектувати освітню діяльність.

/Files/images/дрегало.jpg

Дрегало Наталія Миколаївна,
спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель інформатики
Посада: вчитель інформатики

Методична проблема "Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів на уроках інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій"

Короткий зміст досвіду:

Задача сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей. Слід звернути увагу на те, що загальний стан інформаційної компетентності школярів не може бути визнаний задовільним. Та обставина, що випускники школи відчувають істотні труднощі на перших етапах навчання у вузах, є негативним наслідком безсистемності, нетехнологічності інформаційної освіти в установах загальної освіти. Саме з появою нових педагогічних інструментів – комп’ютерних технологій – суттєво змінюють не тільки форми й методи навчання, Але й підходи до виховання особистості. Процес використання сучасних комп’ютерних технологій у повсякденному житті готує молодь до реальної і потрібної суспільству трудової діяльності, формує в неї позитивне ставлення до засобів нових інформаційних технологій, переконаність в ефективності цих технологій навчання та виховання.

/Files/images/загоруйко.png

Загоруйко Олена Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Категорія: вища, «вчитель методист»
Посада: вчитель початкових класів
Проблема: “Система завдань з логічним навантаженням як засіб формування життєвих компетентностей молодших школярів”

Короткий зміст досвіду:

- роботу вчителя спрямовано на інтелектуальний розвиток учнів;

- логічне мислення - основа розвитку пізнавальних інтересів школярів:

- процес навчання переведено на інноваційну основу шляхом перебудови педагогічної технології вчителя-початківця, змінивши підхід, до здобуття знань у технологію співробітництва. Це дасть позитивну мотивацію у навчанні, формуватиме стійкий інтерес до навчальних предметів, сприятиме розвитку творчої особистості школяра;

- створення атмосфери успіху;

- учні постійно перебувають у ситуації вибору. Це заохочує їх до пошуку власного способу роботи, до вибору раціонального;

- створення ситуацій спілкування на уроці, що дає змогу кожному учневі виявляти ініціативу, самостійність, творчість;

- урок будується па постійній активізації класу, тому учні активно працюють на всіх етапах уроку, вчаться самостійно здобувати знання і застосовувати їх;

- впроваджується розвивальне навчання засобами інтерактивних методів роботи на уроці;

- якісне засвоєння навчального матеріалу йде шляхом використання інноваційних технологій навчання;

- реалізація наступних принципів у розвитку творчого мислення учнів: диференційований підхід, взаємна довіра між вчителем і учнем,індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

- учні навчаються оволодівати новими знаннями відповідно до власних навчальних можливостей на різних рівнях складності;

- створення спеціально - педагогічних умов для виховання гуманного, з активною життєвою позицією, майбутнього громадянина України.

/Files/images/скутська.JPG

Скутська Світлана Зіновіївна,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Посада: вчитель початкових класів
Проблема: «Формування комунікативності засобами театральної педагогіки у початковій школі»

В основу своєї роботи я взяла такі ідеї:

навчання повинно проходити на високому ріні - труднощів(Занков), створювати проблемні ситуації, вчити дітей так, щоб вони вже на уроці почували себе першовідкривачами;

не давати готових знань, нехай дитина відчуває себе дослідником; творчо використовувати надбання класиків.

Навчання повинно бути цікавим, яскравим,емоційно-образним.Урок-це веселка, що підтримує пізнавальний вогник інтересу.

Наші родзинки:

- інсценізація, як ефективний прийом навчання;

- складання лінгвістичних,математичних казок на основі народознавства;

- джерело нашої думки-природа;

- складання казок про оточуючий світ.

/Files/images/рудюк.jpg

Рудюк Ольга Дмитрівна,
спеціаліст вищої категорії

Фах:Вчитель початкових класів
Методична проблема: «Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів»

Суть досвіду:

Основна ідея досвіду – залучення дітей до системної навчально – пошукової самоосвітньої діяльності.

Одним із провідних завдань досвіду є практико – діяльнісний підхід у навчанні, тобто навчання дітей вчитися через ключові компетентності (знання, уміння, навички), які пов’язані з особистим досвідом дитини та ставлення її до процесу.

Головна мета – виховати особистість, яка здатна до самоосвіти й саморозвитку, вміє творчо застосовувати набуті знання, здатна самостійно мислити та приймати сміливі нестандартні рішення, генерувати оригінальні ідеї, вміє здобувати інформацію з різних джерел, поповнювати й оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної та творчої діяльності.

/Files/images/мизерна.jpg

Мізерна Ірина Анатоліївна,
спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель

Освіта: вища
Фах: вчитель іноземної мови
Категорія: вища, старший вчитель
Посада: вчитель іноземної мови
Проблема: “Комунікативний метод як метод активізації творчих можливостей особистості”

Короткий зміст досвіду:

Проблема комунікативності є дуже актуальною для процесу навчання іноземних мов, тому що має на меті не лише навчити вільного іншомовного спілкування, але й продемонструвати свою унікальність як творця - і учня, і вчителя. Практичне застосування комунікативного методу надає можливості учителю за допомогою низки спеціально дібраних вправ перебодувати мотиваційну середу учнів, розвинути здібності дітей та активізувати їх резервні можливості.

/Files/images/оксана.png

Поварчук Оксана Анатоліївна,
спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища
Фах: вчитель початкових класів
Категорія: вища
Посада: вчитель початкових класів
Методична проблема “Формування ключових компетентностей в учнів шляхом застосування інтерактивних технологій”

Короткий зміст досвіду:

На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними, дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує учнів.

Застосування інтерактивних технологій у навчанні дає змогу учням:

Ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію; творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу.

Навчитися слухати іншу дитину, поважати думку іншого.

Моделювати і розв’язувати пізнавальні та життєві ситуації.

Вчитися працювати в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, прагнути до діалогу, знаходити спільне рішення.

/Files/images/цвіл.png

Цвіліховська Ірена Францівна

спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища

Посада: вчитель англійської мови

Методична проблема: “Формування комунікативної компетентності засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови”

Короткий зміст досвіду:

Формування комунікативної компетентності є основним завданням, тому що воно забезпечує набуття здобувачами освіти знань, умінь і навичок необхідних для користування іноземною мовою у різних сферах життя, вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, розвивати критичне та креативне мислення, адаптуватися у мовному середовищі.

Розвитку комунікативної компетенції сприяють спеціальні прийоми організації навчальної діяльності здобувачів освіти. Найефективнішим серед них є інтерактивне навчання – специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен здобувач освіти відчуває свою комфортність, успішність, інтелектуальність, спроможність.

Молодоженя Олександр Євменович

спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель трудового навчання

Посада: вчитель трудового навчання

Методична проблема: " Метод проектів як педагогічна технологія трудового навчання в сучасній школі"

Короткий зміст досвіду:

Трудове навчання - загальноосвітній предмет, який складає основу предметного наповнення освітньої галузі "Технологія". Державний стандарт базової і повної середньої освіти передбачає, що освітня галузь "Технологія" повинна забезпечити вирішення певної сукупності загальноосвітніх завдань в число яких входить: формування технічного світогляду, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність людини; ознайомлення та залучення учнів до різних видів діяльності; створення умов для професійного самовизначення; формування в учнів культури праці; виховання активної життєвої позиції, професійної адаптивності; створення умов для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання та розвитку особистості тощо.

Проект (від латинського ргojectus, висунутий (або кинутий) вперед) - це активна робота думки, прогнозування того, що потім буде втілено в предметному вигляді. В педагогіці найбільш поширеним є таке визначення методу проектів: "система навчання, за якої учні здобувають знання й уміння в процесі планування і виконання практичних завдань-проектів, що поступово ускладнюються"

Під час використання проектного методу всі учасники навчально-виховного процесу розв'язують цілу низку різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань. Це сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, формуванню вміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі тощо.

Медвецька Алла Павлівна

Фах : Вчитель початкових класів

Категорія: вища категорія

Проблема над якою працює Впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітнє середовище початкової школи

Короткий зміст досвіду

Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і зміцнення здоров’я учнів, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, тож, необхідно постійно вести роботу з розвитку самовизначення молодших школярів, одним з найважливіших складових якої є збереження та зміцнення фізичного, психічного, морального і соціального здоров’я.

Саме тому, необхідно застосовувати принципи здоров’язбережувального уроку.

Сучасні умови життя і професійної діяльності висувають високі вимоги до стану здоров’я, психічної стійкості, фізичного розвитку особистості. Ефективність творчої, професійної діяльності повністю обумовлена здоров’ям людини. Тому ідеї цінності здоров’я, як основи всіх подальших успіхів у розвитку людської особистості, самопізнання і самовдосконалення повинні домінувати і бути постійним «фоном» в роботі з дітьми.

Однією з здоров’язбережувальних технологій є казко терапія, що допомагає дитині отримати почуття захищеності, надає можливість програти основні життєві ситуації, допомагає зрозуміти себе. З використання даної технології склала посібник, який розмістила на ярмарці педагогічних ідей.

/Files/images/кондрат.jpg

Кондратюк Петро Михайлович

Освіта: вища

Фах: вчитель історії та суспільствознавства

Посада: вчитель історії та правознавства

Проблема: «Групова робота на уроках історії як технологія формування життєвих компетентностей учнів»

Короткий зміст досвіду

Я працюю над темою «Групова робота на уроках історії як технологія формування життєвих компетентностей учнів». Ця тема є актуальною в сучасній освіті, особливо в умовах дистанційного навчання.

Моя мета – це створення умов навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя.

Для впровадження інтерактивної навчальної діяльності:

- враховую індивідуальні особливості кожного учня;

- навчаю школярів співпраці у виконанні групових завдань;

- формую комунікативні вміння учнів;

- формую рефлексивні компоненти навчальної діяльності: планування, аналіз, контроль, оцінку;

- стимулюю моральні переживання взаємного навчання.

Гордійчук Людмила Миколаївна

спеціаліст вищої категорії

Освіта: вища

Фах: вчитель фізичної культури

Посада: вчитель фізичної культури

Методична проблема : Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження власного здоров'я, розвиток фізичних якостей за допомогою фізичних вправ.

Короткий зміст досвіду:

На уроках фізичної культури використовую різні форми та методи роботи. Формую практичні навички для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку. За допомогою фізичних вправ вдосконалюю життєво необхідні рухові дії, для використання їх у повсякденному житті.

Жолновська Тетяна Михайлівна

спеціаліст вищої категорії

Фах: вчитель фізики, основ інформатики та астрономії

Посада: вчитель фізики

Методична проблема "Активізація пізнавальної діяльності на уроках фізики та позаурочний час"

Короткий зміст досвіду:

 • Впровадження прийомів і методів, які би забезпечили компетентнісний підхід у викладанні фізики шляхом застосування сучасних технологій навчання;
 • формування пізнавального інтересу в учнів до предмету, його бачення та розуміння;
 • підтримка пізнавальної і пошукової діяльності;
 • спонукання учнів до пошуку та порівняння отриманої інформації на основі аналітичного судження;
 • стимулювання учнів до висловлювання своїх думок, бачення даної теми в житті та побуті;
 • практичного застосування на практиці теоретично отриманих знань;
 • розвиток критичного мислення.

Кiлькiсть переглядiв: 3152