/Files/images/1330436899.jpgНаціональна програма «Освіта України ХХІ століття», «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті», Комплексна програма «Обдарованість» на період 2018-2023 рр. та «Обдаровані діти-надія України» визначили виховання творчої особистості учнів як одне зі стратегічних завдань сучасної школи. На шляху інтеграції України в європейське співтовариство й створення демократичного суспільства в процесах державотворення значно активізується участь молоді як найактивніших громадян, адже обдаровані й талановиті молоді люди – це той потенціал, який буде визначати шляхи розвитку науки, духовної культури, техніки, економіки, підвищувати конкурентоспроможність держави. Ми чітко усвідомили, що здатність до творчості є однією знайважливіших умов для успішного самовираження особистості, її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі. А тому головною метою діяльності педагогічного колективу є створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання.

На сьогодні в школі продовжує діяти програма «Обдарованість» на період 2018-2023 рр., мета якої - виявлення та підтримки обдарованих учнів. Реалізація цієї програми здійснюється через навчально-виховний процес, діяльність педагогічної ради, науково-методичної ради, батьківської ради, через систему виховної роботи, психологічну службу, зв’язки з громадськістю, вузами. Вона включає такі напрями роботи:

- Пошук, навчання, розвиток та виховання здібних і обдарованих дітей, надання їм можливості реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової, художньо-естетичної діяльності.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час навчального процесу.

- Визначення базового та варіативного компонентів, методів, форм навчання та виховання обдарованих учнів.

- Розвиток творчих здібностей учнів через систему позакласної роботи.

- Виявлення творчо обдарованих дітей під час проведення предметних тижнів.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів при виконанні учнівських наукових робіт в МАН.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час підготовки та проведення предметних олімпіад.

- Виявлення та розвиток творчих і талановитих дітей під час проведення факультативів, гуртків, секцій.

- Розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми.

- Підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня.

- Постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня.

- Визначення оптимальної системи контрольно-оцінювальної діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи.

- Застосування інноваційних технологій у навчанні та вихованні обдарованих дітей.

- Створення банку даних обдарованих учнів школи.

У школі щороку поповнюється банк даних про дітей «Обдарованість». Вчителі розробили і працюють з обдарованими учнями за індивідуальними програмами.

На сьогодні актуальним залишається і питання готовності вчителів до роботи з обдарованими дітьми. А тому методичною радою школи зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями; розроблено пам’ятки для тих, хто працює з обдарованими; рекомендації педагогам, поради батькам, які займаються стимулюванням творчої активності дитини; розробляється модель компетентності педагога, що працює з обдарованими дітьми. Колектив школи розглядає розвиток творчої особистості як осмислення особистістю свого призначення, своєї долі, життєвих цілей, смислу життя й організації свого індивідуального життєвого шляху. Виходячи з цього, ми намагаємося перетворити нашу школу в заклад, де формується індивідуальність, розвивається особистість на засадах загальнолюдських ідеалів. Учителі підтримують учнів на всіх етапах навчання на уроках і в позаурочний час.

Кiлькiсть переглядiв: 1090